Dogs

Italian Topolino at Voortse Huys (KW)


NJK’15, WUT JCh ’15, JW’15,

BeNeLux JWinner/Winner België ’15 & ’16


It. Ch. / WW’16 / EW’16

descandant of:

Multi Kamp. Ilord boyden del Wanhelsing x

Sweetax Quasar Queen


One to Remember uit ‘t Voortse Huys (KW)


descandant of:

Multi Kamp. Alpheratz Gunache x

Magik Rainbow Valencia II